Friday, May 7, 2010

ადმინისტრაციული რესურსები წინასაარჩევნო კამპანიისთვის

გელა მთივლიშვილი, კახეთი

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მუნიციპალურბიუჯეტებში არა ერთი ცვლილება შევიდა. ძირითადად, სოციალურიპაკეტი და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯები გაიზარდა.სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური პროგრამებისგანხორციელებაში მმართველი პარტიის წარმომადგენლები აქტიურადმონაწილეობენ. ამასთან, ამომრჩევლების გულის მოსაგებადმთავრობამ პარლამენტში ამნისტიების გამოცხადებასთანდაკავშირებით რამდენიმე კანონპროექტი შეიტანა.
ცვლილებები განხორციელდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისბიუჯეტში. მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსებისსახურავების შესაკეთებლად გამგეობამ 297 000 ლარი გამოყო.მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ლევან ბაღაშვილის განცხადებით,მუნიციპალიტეტში მდებარე 20-ზე მეტი მრავალსართულიანისაცხოვრებელი სახლის სახურავი დაზიანებულია და თანხამოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე გამოიყო. დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში სხვა ცვლილებებიცგანხორციელდა.
ბიუჯეტს ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის რეგიონებშიგანსახორციებელი პროექტების ფონდიდან თანხა დაემატა, საიდანაცგზების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯება 46 200 ლარი, წყალსადენისისტემის რეაბილიტაციაზე 298 - 100 ლარი, ურბანული ტერიტორიისკეთილმოწყობაზე - 89 900 ლარი, საკანალიზაციო სისტემებზე დასანიაღვრე არხების აღდგენაზე - 46 000 ლარი, მინი-სპორტულიმოედნების მოწყობაზე - 157 000 ლარი. ამასთან, მარტში,გერმანიის ტექნიკური თანამშრომშრომლობის ორგანიზაციის მიერ,პროექტით მიმდინარე სამუშაოებისთვის ბიუჯეტში გადაირიცხა 90 000ლარი, ხოლო სარეზერვო ფონდიდან 6500 ლარი დაემატა გზებისსარეაბილიტაციო სამუშაოებს. გამგეობის საზოგადოებასთანურთიერთობის ხელმძღვანელის ანა ბენაშვილის ცნობით, ცვლილებებისპეცტრანსფერებით არის განპირობებული.
ცვლილებები შევიდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტშიც.გაიზარდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ასევეინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯები.
ოფიციალური მონაცემებით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტისგამგეობის ხარჯები განისაზღვრა 966.5 ათასი ლარით, ნაცვლად944.3 ათასი ლარისა; გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულიორგანოების, ე.წ. სოფლის გამგებლების ხარჯები განისაზღვრა 333.4ათასი ლარით, ნაცვლად 325.6 ათასი ლარისა; ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლუატაცია განისაზღვრა 4 394.4ათასი ლარით, ნაცვლად 2 778.3 ათასი ლარისა; ადგილობრივიმნიშვნელობის (საავტომობილო) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქციადა ექსპლუატაციის ხარჯები განისაზღვრა 1 041.0 ათასი ლარით,ნაცვლად 646.3 ათასი ლარისა; სოფლის მეურნეობა, მათ შორისსარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები განისაზღვრა 79.0 ათასილარით, ნაცვლად 60.0 ათასი ლარისა; სასმელი წყლით მომარაგებადაფინანსდა 902.6 ათასი ლარით, ნაცვლად 877.6 ათასი ლარისა;საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა -რეაბილიტაციის ღონისძიებები დაფინანსდა 156.5 ათასი ლარით,ნაცვლად 78.9 ათასი ლარისა; ბინათმშენებლობა განისაზღვრა 938.3ათსი ლარით, ნაცვლად 855.0 ათსი ლარისა; სასაფლაოების მოვლაპატრონობის ხარჯი დაფინანსდა 43.8 ათასი ლარით, ნაცვლად 20.0ათასი ლარისა; სკოლამდელი აღზრდის ხარჯი დაფინანსდა 795.2 ათასილარით, ნაცვლად 776.8 ათასი ლარისა. გაიზარდა ტელე-რადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებაც და68.9 ათასი ლარის ნაცვლად 70.0 ათასი ლარით განისაზღვრა.
უნდა აღინიშნოს, რომ 2009 წელთან შედარებით, 2010 წელსგურჯაანის მუნიციპალურ ბიუჯეტში სოციალური პაკეტის დაფინანსება70 000 ლარით გაიზარდა და 190 000 ლარით არის განსაზღვრული.2009 წელს სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის სამედიცინომკურნალობის თანადაფინანსება სოციალური პაკეტიდან ხდებოდა, 2010წელს კი ამისათვის 60 000 ლარი ცალკეა გამოყოფილი. ასევე 2010წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისთვისერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გასაწევად 10 000 ლარი.სოციალური სამსახურის უფროსის ნიკა ნიჟარაძის განცხადებით,მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200ლარის ოდენობით გაიცემა და იმ შემთხვევაში, თუ საერთო თანხასაკმარისი არ აღმოჩნდა, გამგეობა მას გაზრდის.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური პროგრამებისგანხორციელებაში მმართველი პარტიის წარმომადგენლები აქტიურადმონაწილეობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად კახეთის რვავემუნიციპალიტეტის გამგებელი შვებულებაშია გასული.
უნდა აღინიშნოს, რომ შვებულებაში ყოფნის მიუხედავად, ყველამუნიციპალიტეტის გამგებელი სამსახურებრივი მანქანით სარგებლობს,სამუშაო ოთახებში არიან, მოქალაქეებს იღებენ და გამგეობისრესურსებს მოიხმარენ.
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან ერთად,ამომრჩევლების გულის მოსაგებად მთავრობამ პარლამენტშიამნისტიების გამოცხადებასთან დაკავშირებით რამდენიმეკანონპროექტიც შეიტანა.
ამ დროისთვის პარლამენტი `ამნისტიის შესახებ~ კანონპროექტსგანიხილავს, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო აღიარებს რამდენიმეასეული ახალგაზრდის უმაღლეს განათლებას, რომელიც მათ ზოგადიგანათლების დამადასტურებელი ყალბი დოკუმენტის - ატესტატისსაფუძველზე მიიღეს.
კანონპროექტი `ამნისტიის შესახებ~ შეეხებათ იმ პირებს,რომლებმაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 339-ე მუხლითან - და 362-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება 2004-2005სასწავლო წლამდე ჩაიდინეს.
კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მეორემოსმენით უკვე განიხილა. `ჰუმანიზმის პრინციპებიდანგამომდინარე, სახელმწიფო სისხლის სამართლებრივიპასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლებს პირებს, რომელთა ქმედებაუკავშირდება ყალბი ატესტატების შეძენას 2004-2005 სასწავლოწლამდე და მათ შემდგომ გამოყენებას~, - განმარტა კანონპროექტისწარდგენისას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს იურიდიულიდეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პეტრე წურწუმიამ. მისივე თქმით,ზემოაღნიშნული კატეგორიის ახალგაზრდებს დღეისათვის არათუუმაღლესი განათლება, არამედ სკოლის დამთავრებაც კი არა აქვთდადასტურებული თვით საკუთარ ქვეყანაში. `ამდენად, ამკანონპროექტის მიღებას მათთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობაენიჭება~, - განაცხადა წურწუმიამ.
კომიტეტის წევრებმა კანონპროექტის მეორე მოსმენითპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილველად გატანას მხარიდაუჭირეს.
ასევე, სახელმწიფო გეგმავს ერთჯერადი და განსაკუთრებულიღონისძიების სახით ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგანგაათავისუფლოს ის პირები, ვინც შესაბამისი სამართალდარღვევა2009 წლის 15 ივნისამდე ჩაიდინეს.
`ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ~კანონში შესატანი ცვლილებები, პარლამენტის დარგობრივიეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, საფინანსო-საბიუჯეტოკომიტეტებმა პირველი მოსმენით უკვე განიხილეს.
კანონპროექტის თანახმად, ცვლილება შეეხება როგორცადმინისტრაციული სახდელების ძირითად ნაწილს, ასევე დამატებითსახდელებს და საურავებს. ადმინისტრაციული სახდელისგანგათავისუფლდებიან ის პირები, რომელთა მიერ ჩადენილიადმინისტრაციული სამართალდარღვევები ეხება გარე ვაჭრობას, გარერეკლამის განთავსებას და სხვა მსგავსი ხასიათის დარღვევებს.
პარლამენტი კიდევ ერთ კანონპროექტს განიხილავს. პროექტისთანახმად, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 281-ე მუხლსემატება 21-ე (პრიმა) ნაწილი, რომლის მიხედვითაც, როგორცრეგიონულ, ასევე ნაციონალურ ტელესამაუწყებლო კომპანიებს უნდაჩამოეწეროთ კანონის ძალაში შესვლის დღისთვის არსებულისაგადასახადო დავალიანებები და მასზე დარიცხული საურავები.
ამასთან, ცვლილებები შედის სახელმწიფო პენსიის შეწყვეტისსაფუძვლებში. `სახელმწიფო პენსიის შესახებ~ კანონში შესატანიცვლილების მიხედვით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთაპანსიონატში, ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებაში და მინდობითაღზრდაში მყოფი პირებისთვის სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე ყოფნაპენსიის შეწყვეტის საფუძველი აღარ იქნება.

No comments:

Post a Comment